Wystąpienie z senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności

Z dniem 17 stycznia bieżącego roku złożyłem rezygnację z członkostwa w Senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Decyzja ta nie wynika z niechęci do pracy na rzecz praworządności. Wręcz przeciwnie, jest podyktowana troską o fundamentalne zasady demokratycznego państwa prawnego.

Komisja, której miałem zaszczyt być członkiem, zajmuje się szerokim spektrum zagadnień. Obejmuje ona m.in. ochronę praw i wolności obywatelskich oraz ich instytucjonalne gwarancje, funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego, przestrzeganie prawa i praw człowieka, a także działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych.

Senacka Komisja Praw Człowieka i Praworządności odgrywa niezwykle istotną rolę w nieustannym monitorowaniu i dyskusji nad bieżącymi sprawami związanymi z prawami i wolnościami obywatelskimi. Do jej zadań należy również czujne obserwowanie działalności Ministerstwa Sprawiedliwości i formułowanie konstruktywnych, a w razie potrzeby krytycznych, opinii. Niezbędnym warunkiem owocnego dialogu politycznego jest pełna niezależność organów kontrolujących władzę wykonawczą. Jako Minister Sprawiedliwości również kieruję się tą zasadą i dbam o rozdzielność pełnionych przeze mnie funkcji.

Jako zapraszani goście, pracownicy i pracowniczki Ministerstwa Sprawiedliwości aktywnie uczestniczą w posiedzeniach komisji. Chętnie dzielą się swoją ekspertyzą, a także pozostają otwarci na dialog i uwagi ze strony doświadczonych członków komisji.

Dziękując Szanownym Senatorom i Senatorkom RP za niezwykle istotny wysiłek włożony w dbanie o przestrzeganie praw człowieka i praworządności, wyrażam nadzieję na dalszą owocną współpracę pomiędzy Komisją a Ministerstwem Sprawiedliwości.