Konkurs Polonia 2024

18 marca wystartował konkurs ofert na realizację zadań publicznych skierowanych do Polek i Polaków mieszkających za granicą.

Udział w konkursie mogą wziąć zarówno organizacje polonijne z wieloletnim doświadczeniem, jak i te, które dopiero zaczynają swoją przygodę z działaniami społecznymi.

Składane oferty muszą wpisać się w jeden z następujących kierunków: aktywizacja młodego pokolenia, wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania i rozwój struktur polonijnych, wsparcie Polaków na Wschodzie, edukacja polonijna, popularyzacja kultury polskiej, polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego za granicą, promocja Polski.

Oferty mogą zgłaszać wyłącznie zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje te mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 95% kosztów całego projektu, a wysokość wnioskowanej dotacji nie może być niższa niż 50 tys. zł i wyższa niż 200 tys. zł. Oferty mogą dotyczyć zadań realizowanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Wnioski można składać do 15 kwietnia bieżącego roku. Ogłoszenie listy zwycięzców konkursu przewidywane jest na połowę maja.

Serdecznie zachęcam Państwa do szczegółowego zapoznania się z ofertą oraz do udziału w konkursie!