9. posiedzenie Senatu – 4 kwietnia 2024 r.

W czwartek 4 kwietnia odbyło się 9. posiedzenie Senatu RP, w którym miałem zaszczyt brać udział.

W projekcie porządku obrad uwzględniono między innymi ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości, oraz ustawę o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim i ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej, jak również uchwałę upamiętniającą 230. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej.

Rządowy projekt o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw stanowi wdrożenie unijnej dyrektywy, nakładającej na duże przedsiębiorstwa wielonarodowe obowiązek sporządzania, publikacji i udostępniania sprawozdania o podatku dochodowym za rok obrotowy płaconym w krajach, w których prowadzą działalność. Jest to krok w stronę walki z unikaniem opodatkowania przez duże korporacje. Zgodnie z ustawą, firmy będą zobowiązane do publikacji sprawozdań o zapłaonych podatkach na obszarze Europejskiego obszaru Gospodarczego. Owe zobowiązanie będzie dotyczyło jedynie jednostek, których przychody ujęte w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przekraczają dla każdego z 2 ostatnich lat obrotowych 3,5 mld zł oraz jednostek samodzielnych, których przychody ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym przekraczają dla każdego z 2 ostatnich lat obrotowych 3,5 mld zł.

Z kolei dyskutowany na posiedzeniu projekt ustawodawczy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim i ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej ma na celu uchylenie obowiązujących od 7 stycznia b.r. przepisów, które objęły ochroną konsumencką także rolników, co spowodowało wstrzymanie przez banki przyjmowania wniosków kredytowych od rolników lub obsługiwanie ich w ograniczonym zakresie.

Uchwała upamiętniająca 230. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej jest hołdem oddanym walczącym o wolną i sprawiedliwą Polskę, pielęgnującą pamięć o bohaterach polskiego ruchu narodowowyzwoleńczego. Mimo klęski powstania kościuszkowskiego, wysiłek walczących o wolność okazał się nieoceniony dla kształtowania XIX-wiecznej świadomości patriotycznej, a w dzisiejszej perspektywie — społecznej i demokratycznej postawy obywatelskiej.

Pamiętajmy, że Tadeusz Kościuszko jest również bohaterem walczącym o wolność i niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ów fakt czyni go patronem najliczniejszej Polonii amerykańskiej. Działalność Tadeusza Kościuszki jest dowodem, że wolność jest wartością ponadnarodową.

Zanim jednak rozpoczęliśmy pracę nad poszczególnymi punktami porządku obrad, ze względu na powagę sytuacji Senat RP podjął uchwałę w związku z atakiem rakietowym na konwój pojazdów organizacji humanitarnej w Strefie Gazy i śmiercią wolontariuszy, w tym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Możemy w nim przeczytać:

Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest głęboko wstrząśnięty i wyraża najwyższe potępienie dla tego ataku. Składamy najgłębsze kondolencje wszystkim rodzinom i bliskim ofiar.

Wolontariusze, którzy ponieśli śmierć w wyniku ostrzału, nieśli pomoc ludności Strefy Gazy dotkniętej głębokim kryzysem humanitarnym. To tragiczne zdarzenie wymaga pełnego i wnikliwego wyjaśnienia oraz wyciągnięcia właściwych konsekwencji wobec osób za nie odpowiedzialnych.

Zdajemy sobie sprawę, że Izrael toczy wojnę z organizacją terrorystyczną, która dopuściła się barbarzyńskich ataków na jego obywateli 7 października 2023 roku. Stanowczo podkreślamy jednak, że prawo międzynarodowe i humanitarne musi być przestrzegane, a ludność cywilna chroniona. Niezależnie od okoliczności niedopuszczalnym jest kierowanie ognia wobec pracowników humanitarnych.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej domaga się, aby Izrael umożliwił pełny dostęp dla pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Jednocześnie wzywamy Hamas do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zakładników. Apelujemy do wszystkich stron konfliktu o pilne doprowadzenie do zawieszenia broni.

Pamiętajmy o ofiarach tego tragicznego wydarzenia, jak również wszystkich osobach poległych w skutek wojny w Strefie Gazy.