Panel Ekspertów ds. Wolności Zgromadzeń oraz Wolności Zrzeszania Się

Z wielką przyjemnością mogę Państwa poinformować, że zostałem właśnie powołany do 16-osobowego Panelu Ekspertów ds. Wolności Zgromadzeń oraz Wolności Zrzeszania Się, działającego pod auspicjami Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR).

Ustanowiony w 2006 r. Panel Ekspertów ds. Wolności Zgromadzeń i Zrzeszania Się stoi na straży poszanowania w krajach należących do OBWE jednej z podstawowych swobód obywatelskich, podlegających ochronie na podstawie przepisów Konstytucji RP oraz aktów prawa międzynarodowego, m.in. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – wolność zgromadzeń.

Głównym zadaniem Panelu jest przegląd projektów ustaw i aktów prawnych dotyczących wolności zgromadzeń przyjętych przez państwa członkowskie OBWE oraz ich analiza pod kątem zgodności ze standardami międzynarodowymi, a także przygotowywanie opinii w tym zakresie wykorzystywanych w działaniach edukacyjnych ODIHR skierowanych do organizacji pozarządowych, które służą nie tylko podnoszeniu świadomości na temat ochrony prawa do zgromadzeń, ale także zwiększają zdolność monitorowania i raportowania kwestii z nią związanych.

Od 1 stycznia 2023 r., podczas 4-letniej kadencji, wraz z pozostałymi członkami i członkiniami międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Wolności Zgromadzeń i Zrzeszania Się reprezentującymi różne profesje, od pracowników akademickich, przez prawników, po przedstawicieli służb porządkowych i aktywistów na rzecz praw człowieka będę pracował nad tworzeniem standardów „miękkiego prawa” (soft law) dotyczących przestrzegania tych wolności.

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka ODIHR powstało w 1991 r. i jest jedną z głównych organizacji na świecie zajmujących się prawami człowieka. Prowadzi działalność w Europie, na Kaukazie, w Azji Centralnej i Ameryce Północnej, a jego siedziba mieści się w Warszawie.

Najważniejszym zadaniem ODIHR jest pomoc rządom państw członkowskich OBWE w wypełnianiu zobowiązań z zakresu praw człowieka i demokracji. ODIHR zajmuje się monitoringiem wyborów, oceną i przeglądem ustawodawstwa w państwach członkowskich OBWE oraz wspieraniem krajowych inicjatyw na rzecz poprawy wydajności i transparentności systemów ustawodawczych.